مراتع کوهستانی و دشتی

در تعریف مراتع کوهستانی می توان گفت که اين نوع مراتع در مناطق مرتفع و كوهستاني واقع شده و چون ارتفـاع نقـش مهمـي در دماي هوا، ميزان بارندگي و نوع پوشش گياهي دارد، اين مراتع در تـأمين علوفـه دامهـا تأثير چشمگيري دارند. با توجه به اينكه با افزايش ارتفاع، دمـاي هـوا كـاهش و ميـزان بارندگي افزايش مييابد به خصوص در فصل تابستان اين مراتع جهت تغذيه دام مـورد بهره برداري قرار ميگيرند لذا این گونه مناطق مستعد برای دامداری و دامپروری می باشند.
 نوع دیگر مراتع بنام مراتع دشتی می باشد. اين مراتع در مناطق با ارتفاع كمتر وجود دارند و به سـبب شـيب كمتـر و فصـل رشـد طولانيتر، پوشش گياهي تنوع و غناي بيشتري را به خود اختصاص داده است. از جمله اين مراتع ميتوان مراتع طبيعي دشتهـاي گـيلان و مازنـدران و مراتـع دشـتي منطقـه دامغان و شاهرود به ويژه منطقه بيارجمند را نام برد.

با کشتیار بهتر بکاریم: تاثیر افزایش دما بر پرورش دام

به علت يكنواخت نبودن شـرايط آب و هـوايي در منـاطق مختلـف كشـور و تغييـرات كيفيت مراتع، تراكم دام در مناطق مختلف يكسان نبوده و علاوه بر تـراكم دام، نـوع دام نيز متفاوت است. به طور كلي، هر چه از شمال به جنوب و از غرب بـه شـرق كشـور پيش رويم، بر تعداد بز افزوده شده و از تعداد گوسفند كاسته ميشود. لازم به ذكر است كه با افزايش جمعيت انساني تعداد دام نيز بـه شـدت افـزايش يافته است. البته اين افزايش در مورد انواع دامها يكسان نبوده و حتي در بعضي از دامها كاهش نيز مشاهده ميشود.