مراحل فنولوژی سیر سفید

گیاه سیر در اوایل دوره رشد خود نیاز به دمای کم و رطوبت بالا و در اواخر دوره رشد نیاز به دمای زیاد و هوای خشک دارد. آزمایشات نشان داده‌اند که رشد رویشی گیاه در هوای خنک و در دمای پایین انجام می‌شود و با بالا رفتن دما و گرم شدن هوا رشد رویشی آن متوقف و تشکیل شدن غده های سیرشروع می‌گردد. سیرچه ها  پس از جوانه زنی ابتدا تولید ریشه و برگ می‌کنند. با طولانی شدن روزها و گرم شدن هوا تشکیل غده سیر تحریک شده و برعکس رشد برگ‌ها کاهش می‌یابد و در اواخر خرداد رشد  رویشی سیر متوقف می شود.روند رسیدن سیر در مجاورت خشکی و کمبود مواد غذایی تشدید می‌گردد..به طور کلي مراحل فنولوژيکي رشد سیر سفید  را ميتوان به پنج مرحله 1 –جوانه زني و سبز شدن، 2-ظهورآغازه هاي برگ، 3-توسعه سطح برگ و چندبرگي شدن، 4 -رشد زایشی(تشکیل سوخ) و 5–رسيدگي تقسیم نمود:


1-مرحله جوانه زني و سبز شدن  شامل: جوانه زدن سیرچه، ظهور اولین برگ می شود.
2-مرحله ظهورآغازه هاي برگ شامل : ظهور دومین برگ ، ظهور سومین برگ و ظهور چهارمین برگ می شود.
 3 – مرحله توسعه سطح برگ و چندبرگي شدن شامل: ظهور پنجمین برگ، ظهور هفتمین یا  هشتمین برگ-زرد شدن اولین برگ،
 4-مرحله رشد زایشی(تشکیل سوخ) شامل: ظهور دهمین برگ-زرد شذن برگهای دوم و سوم- تشکیل ساقه زیر زمینی(سوخ) می شود.
5- مرحله رسيدگي:  در این مرحله با شروع زرد شدن  برگ ها، سوخ (ساقه زیر زمینی )در بلوغ قابل برداشت می شود.