استانداردهای برگ‌ چینی چای

اندازه‌ی شاخساره‌های (تعداد برگ‌ها) برداشت‌شده توسط استاندارد برگ‌چيني تعيين مي‌گردد. اين استانداردها مي‌توانند در سه دسته تحت نام‌هاي لطيف، متوسط و زبر طبقه‌بندي شوند.
معمولاً اين سه دسته براساس نسبت شاخساره‌هاي برداشت شده با تغييرات تعداد برگ‌ها مشخص مي‌شوند. برداشت شاخساره‌هاي داراي دو برگ، برگ‌چيني لطيف، شاخساره‌های با سه برگ برگ‌چيني متوسط و برگ‌چيني زبر به برداشت شاخساره‌هاي داراي بيش از سه برگ و با برگ‌هاي زبر گفته مي‌شود.
در برگ‌چینی لطیف، چای خشک حاصل دارای کیفیت بالاتری است، اما به‌دلیل وزن کم شاخساره‌ها (به‌دلیل کوچک ‌بودن شاخساره‌ها) و طولانی بودن چرخه‌ی جایگزینی شاخساره‌ها، عملکرد کمتری به‌دست می‌آید. هزینه‌ی کارگری در این نوع برداشت نیز بالاتر است.

با کشتیار بیشتر بخوانیم: سه‌ چين اصلی زمان برداشت محصول چاي

هزینه‌ی ساخت یا تولید چای خشک تا حد زیادی تحت تاثیر نوع برگ‌چینی قرار دارد. اگر شاخساره‌ای با باقی‌گذاشتن پیرترین برگ معمولی (برگ بالای فیش‌لیف) چیده شود، برگ‌چینی تک برگ نامیده می‌شود. برگ‌های باقی مانده را برگ‌های مادری می‌گویند زیرا این برگ‌ها، تغذیه‌ی لازم برای رشد و نمو مجدد جوانه‌ی جانبی را فراهم می‌آورند. این نوع برگ‌چینی، برگ‌چینی برگ مادری نیز نامیده می‌شود.
برگ‌چینی برگ مادری باعث افزایش شاخ و برگ به‌جای برگ‌های پیرتر موجود در زیر تاج بوته شده و به‌عنوان سالم‌ترین روش برگ‌چینی محسوب می‌شود. برگ‌چینی تا فیش‌لیف (برگ ماهی شکل) را برگ‌چینی فیش‌لیف و چیدن زیر فیش لیف را برگ‌چینی جانام می‌گویند. استاندارد برگ‌چینی ممکن است بر حسب روش عمل‌آوری، کیفیت مورد نیاز چای ساخته‌شده و نیز روش برگ‌چینی تغییر کند.

با کشتیار بهتر بکاریم: آفات و بیماری های محصول کدو

عموماً شاخساره‌های استاندارد باید دارای 2 تا 3 برگ لطیف و یک جوانه‌ی انتهایی باشند. شاخساره‌های نارس و راکد که دارای یک برگ باشند نیز برای فرآوری مناسب هستند. از شاخساره‌های دارای برگ‌های بالغ و ساقه‌ها و نیز شاخساره‌های غیر استاندارد، برای تولید چای نامرغوب استفاده می‌شود. به طور‌کلی برگ‌چینی 100درصد استاندارد از لحاظ عملی امکان پذیر نیست اما مناسب بودن 70 تا 80 درصد از برگ‌های چیده شده، تولید یک محصول خوب را تضمین می‌کند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی چایکاری