مرحله لاروی میگو پنائیده

دوران لاروی میگوهای خانواده پنائیده به سه بخش تقسیم می شود:
الف- نائوپلیوس  (Nauplius)
لاروی که با تفریخ ( تبدیل تخم به لارو) تخم از آن خارج می شود، نائوپلیوس نامیده می شود. نائوپلیوس دارای بدنی بیضی شکل شبیه گلابی و بدون بند، فاقد چشم و دارای 3 جفت زائده که قادر به تغذیه از محیط خارج نمی باشد و از ذخیره غذایی یعنی زرده استفاده می کند. همچنین به دلیل عدم توسعه اندام های ضمیمه قادر به شنا کردن نیست. لاروها معلق بوده و با جریان آب جا به جا می شوند. نائوپلیوس نسبت به نور فوق العاده حساس بوده و به سرعت جذب منابع نوری می گردد. لاروها با عبور از 5 تا 6 زیر مرحله که هر یک با پوست اندازی از دیگری تفکیک می شود این مرحله را به پایان می رسانند.
 
ب-پروتوزوآ (زوآ)(Zoea)
از این مرحله به عنوان یکی از حساس ترین مراحل لاروی میگوهای پنائیده نام برده می شود. این حساسیت به علت ورود لارو به مرحله ای از زندگی  است که تغذیه از محیط خارج را آغاز می نماید. در زیر مرحله اول به طور توام  از باقیمانده ذخیره مواد غذایی خود و از محیط تغذیه می کند. بدیهی است که بلع، هضم و جذب مواد غذایی مستلزم تغییرات مهمی در ساختار عمومی بدن و فیزیولوژی اندام ها به خصوص دستگاه گوارش می باشد. به علاوه  دسترسی به مواد غذایی با کیفیت و کمیت مناسب این حساسیت را تشدید می کند. لاروهای زوآ از مواد معلق در آب که دارای قطر 3 تا30 میکرومتر می باشند تغذیه می نمایند. به طور کلی  فیلتر فیدر بوده و در درجه اول از فیتوپلانکتون ها به ویژه انواعی از دیاتومه ها نظیر کیتوسروس و اسکلتونما تغذیه می کنند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: تاریخچه تکثیر و پرورش میگو در ایران

بدن پروتوزوآ بند بند شده و دارای سفالوتراکس (سر سینه) مشخص می باشند. روستروم تشکیل می گردد و دمپاره ها (Uropod) نیز در این مرحله ظاهر می گردند. پروتوزوآ سه مرحله پوست اندازی می کند  و با هر یک پوست اندازی تغییرات فیزیولوژیک در آن حاصل می گردد(هر مرحله یک روز یا 24 ساعت به طول می انجامد):
مرحله 1: فاقد روستروم، ظهور چشم های مرکب
مرحله 2:دارای روستروم
مرحله 3:دارای روستروم و دمپاره(Uropod)
  ج-  مایسیس) (Mysis
در این مرحله لارو توانایی شنا کردن را می یابد. از انواع پلانکتون های گیاهی و جانوری نظیر نائوپلیوس آرتمیا، تخم های لقاح نیافته اویستر، روتیفر و ازسخت پوستان کوچک دیگرتغذیه می نماید. با رشد بیشتر تمایل به تغذیه از غذاهای جانوری شدت بیشتری پیدا می کند. وضعیت عمودی که در آن سر جانور به طرف پایین قرار دارد از ویژگی های این مرحله به حساب می آید و مایسیس به وسیله حرکات ناگهانی و انقباضی بخش شکمی ، رو به عقب شنا می کند. لاروها با 4 پوست اندازی  در مدت 4 روز سه مرحله زیر را پشت سر گذاشته و وارد مرحله بعدی می شوند.
مرحله 1- جوانه های پاهای شنا ظاهر می شوند.
مرحله 2- زائده پاهای شنا کمی کشیده تر می شوند.
مرحله3- پاهای شنا به صورت 2 قسمتی و کامل تشکیل شده و میگو قادر به شنا کردن می باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: تراکم رها سازی ماهی قزل آلا، ارتفاع آب حوضچه ها، سرعت جریان آب