یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

نقش اسیدیته آب در سمپاشی


محدوده pH مناسب آب سمپاشی بین چهار تا شش می باشد...

 اسیدیته (غلظت یونهای هیدروژن) یا قلیائیت محلول با مقیاس اندازه گیری  صفر تا 14 است. 
-آفتکشها بطور معمول با اسیدیته ضعیف، خنثی یا قلیائیت پایین فرموله میشوند. در حالت عادی  حشرهکشها، علفکش-ها  و  قارچکشها  بهترین عملکرد را در آب کمی اسیدی دارند.

با کشتیار بهتربکاریم: تأثیر pH آب سمپاشی در پایداری آفت کش

-محدوده pH مناسب آب سمپاشی بین چهار تا شش میباشد، بجز برخی علفکشها از جمله خانواده سولفونیل اوره که در pH بین هفت تا هشت عملکرد بهتری دارند،  این عامل مهم ترین نقش را در طول مدت سمپاشی در ثبات محلول سمی داشته ، هرچه عدد آن بزرگتر باشد، زمان کمتری برای استفاده از محلول آفتکش حاصل در اختیار داریم زیرا سرعت تجزیه و بی اثرشدن عوامل موثر آفتکش بیشتر میشود.  تاثیر pH با بالاتر رفتن حرارت آب سریع تر میشود.
-هر چه  pH  بالاتر باشد تجزیه در آفتکشها بیشتر میشود.