هوادهی در استخرهای پرورش میگو

یکی از عوامل افزایش تولید در واحد سطح، فراهم کردن مقدار اکسیژن موردنیاز استخرهای پرورشی است. با تأمین این عامل زیستی و غذادهی مناسب و با رعایت اصول پرورشی می توان دوره موفقی را پشت سر گذاشت. 

سیستم هوادهی مزارع میگو معمولا شامل هواده های چرخان یا خطوط اکسیژن است که میزان اکسیژن محلول در آب حوضچه پرورش را افزایش می دهد. این تجهیزات برای مزارع پروش میگو بسیار ضروری است زیرا ما را قادر می سازد تا میگوی بیشتر با شرایط متراکم تر و کارآمد تر پرورش دهیم. استخرهای با سطوح بالای اکسیژن محلول موجب کاهش استرس میگو، کاهش خطر بیماری و افزایش نرخ رشد می شود. علاوه بر این، حوضچه هایی که از سیستم تخلیه مرکزی استفاده می کنند، از هواده های پارویی چرخان استفاده کرده تا ضایعات موجود در بستر در مرکز استخر تجمع یافته و توسط سیستم تخلیه خارج گردد. هواده ها موجب تقویت سلامت و رشد میگو می شوند.