آفات بادمجان-  مگس مینوز

   مگس مینوز
•    علائم: ایجاد خطوط سفید رنگ روی برگ در اثر تغذیه از پارانشیم برگ توسط لاروهای آفت
•    زمان فعالیت: در طول فصل کشت مشاهده میشود. 
•    درصد خسارت: روی بادمجان خسارت جدی ندارد.
•    مبارزه غیر شیمیایی: استفاده از کارت زرد
•    مبارزه شیمیایی: آبامکتین (یک در هزار)، دورسبان (1.5 در هزار) 

با کشتیار بیشتر بدانیم: بیماری های مهم بادمجان- بوته میری