پنج شنبه، 14 مرداد 1400

مزایای کشت بذر بر روی پشته

 

?- سهولت آبیاری قبل از کاشت که کنترل مکانیکی علف های هرز را فراهم می کند.
 
?- افزایش میزان سبز شدن بذر و یکنواختی مزرعه
 
?- امکان استفاده از همان پشته ها در کشت های بعدی 

?- استفاده کمتر از بذر 

?- کاهش میزان مصرف علف کش ها 

?- کاهش سله بندی و خفگی بذر
 
?- کاهش ورس (خوابیدگی) به دلیل عدم شرایط غرقابی
 
?- امکان مصرف کود به صورت نواری و افزایش بازدهی مصرف کود
 
?- کاهش فرسایش در مناطق پرباران به دلیل هدایت آب توسط فاروها

?- افزایش تولید