نژادهای زنبور: زنبور عسل درشت

اين نوع زنبور در هندوستان، پاکستان جنوبی و سيلا ن زندگی می کندو بزرگترين زنبورعسلی است که تاکنون شناخته شده است. اين زنبور به حالت وحشی زندگی کرده ودرزير شاخه های درخت ويا صخره ها يک شان بزرگ عسل درست میکندکه عسل آن حدود ٥٠ کيلواست. زنبورعسل درشت فقط در هوای آزاد قادر به زندگی بوده و تمايل زيادی به مهاجرت از خود نشان میدهد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: نژادهای زنبور، زنبورعسل ريز


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری