آفات مهم بادمجان- تریپس

  تریپس Thrips tabaci 
•    علائم: با تغذیه از برگ باعث ایجاد ظاهر برنزی و نقره ای روی سطح گیاه به خصوص رگبرگ میانی و سطح میوه ها می شود.
•    زمان فعالیت: در طول فصل کشت مشاهده می شود. 
•    درصد خسارت: پایین 
•    مبارزه غیر شیمیایی:  از بین بردن علف های هرز مزارع، استفاده از کارت آبي
•    مبارزه شیمیایی: دیکلرووس، پروتئوس (یک در هزار)

با کشتیار بهتر بکاریم: آفات مهم بادمجان-  مگس مینوز