مراحل فنولوژیکی محصول چای

1-    فلش زنی یا رخ زنی :اولین عکس العمل جوانه های انتهایی و جانبی با مساعد شدن شرایط رشد (10 ساعت نوری ، رطوبت و ...)

2-    رشد جوانه ها : جوانه های انتهایی و جانبی شروع به رشد نموده و جوانه باز شده و برگچه های پایینی ظاهر می شوند.

3- رشد شاخساره : جوانه به مرحله رشد کامل رسیده و برگهای پایینی به صورت کامل رشد نموده و قابل برداشت می شوند. مدت زمان لازم برای فلش زنی 5-3 روز، رشد جوانه ها 7-5 روز و رشد شاخساره 5-3 روز می باشد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: معرفی مراحل تولید چای

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی چایکاری