بیماری سویا- سفیدک کرکی (داخلی)

 سفیدک کرکی (داخلی)
    قارچ بیمارگر Peronospora manshurica عامل این بیماری است که در رطوبت بالا و دمای 22–20 درجه سانتی گراد شدت می یابد. بطور معمول در گیاهان جوان و در سطح فوقانی برگ ها، لکه های سبز کمرنگ تا زرد روشن ظاهر می شود. لکه ها بتدریج به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری تا قهوه ای تیره با حاشیه سبز متمایل به زرد درمی آیند. قسمت داخلی غلاف و پوسته بذر ممکن است با توده سفید رنگ میسیلیوم و اووسپورها پوشانده شود. این بذرها به رنگ سفید مات درآمده و ترک هایی در پوست دیده می شود. روش های مدیریت بیماری شامل استفاده از ارقام مقاوم، ضد عفونی بذر با قارچکش، از بین بردن بقایای گیاهی و تناوب زراعی با گیاهان غیر حساس.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا