اکسیژن محلول (DO) در استخر پرورش میگو

اکسیژن محلول به عنوان مهمترین پارامتر در آبزی پروری دارای اهمیت بوده و سنجش میزان آن در مدیریت صحیح استخرهای پرورشی نقش حیاتی دارد بنابراین اندازه گیری و ثبت منظم آن می توان میزان تعویض آب ، کوددهی، غذادهی و هوادهی استخرهای پرورشی را مدیریت نمود.همان طوریکه ذکر شد میزان اکسیژن محلول آب استخرهای پرورش میگو بایستی حداقل دو بار در روز یکی در زمان صبح و دیگری در عصر مورد سنجش قرار گرفته و چنانچه میزان آن در زمان عصر درحد نرمال باشد اندازه گیری مجدد آن در شب ضروری نیست ، چنانچه این میزان از حد نرمال خارج شود بایستی در طول شب ( چندین مرتبه) به منظور آگاهی از میزان افت و جلوگیری ازرسیدن مقدارآن به مرحله خطر(در صبح هنگام) مورد اندازه گیری دقیق قرار گیرد. در صورتی که افت میزان اکسیژن محلول در استخر اتفاق افتد برای افزایش میزان اکسیژن و رفع بحران بایستی با انجام تعویض آب، هوادهی و کاهش و یا توقف غذادهی( در وعده های شب) اقدام اجرایی نمود. به منظور آگاهی و پیشگیری از افت اکسیژن محلول در استخرهای پرورش میگو لازم است در زمان عصر در دو زمان مختلف میزان آن مورد ارزیابی قرار گیرد. به عنوان مثال اگر میزان اکسیژن محلول در عصر( ساعت 18:00) در حدود 10 میلی گرم در لیتر و 4 ساعت بعد از آن 10 شب( 22:00) میزان آن 7.2 میلی گرم در لیتر باشد میزان آن در 6 صبح به مقدار 1.6 میلی گرم در لیتر خواهد رسید.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مدیریت کیفیت آب و ثبت فاکتور های فیزیکی شیمیایی آب استخر پرورش میگو