ارقام اصلی پسته تجاری در ایران

از نظر گیاه شناسی تاکنون ۶۰ رقم پسته در ایران شناسایی شده است. از جمله این ارقام می‌توان به شیخ پسته جباری، رکن آبادی، ایتالیایی، غنوری، واحدی، سیدعلی آقایی بادامی، بادامی کج، سیف الدینی، هراتیف نیش کلاغی، پوست کاغذی، بادامی راور، شت آبادی، شاه پسند، ابراهیم آبادی، ممتاز تاج آبادی، فندقی ریز، خنجری راوری، اوحدی، سفید نوق، بادامی زرند، خنجری دامغان، قزوین و غیره اشاره کرد.

از جمله مهم‌ترین ارقامی که برای صادرات متداول است شامل ارقام کله قوچی، فندقی، اکبری، احمدآقایی و بادامی هستند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: معیار کیفیت پسته (انس) و قیمت پسته

پسته کله قوچی:

درشتی میوه فندقی شکل و عملکرد خوب این رقم سبب شهرت و گسترش آن شده است. این رقم نسبت به کمبود آب و موادغذایی حساس بوده و اکثریت برگ‌های آن مرکب ۵ برگچه‌ای هستند و برگچه انتهایی بزرگ‌تر از برگچه‌های جانبی هستند.

رقمی زودگل بوده و به همین دلیل بیش‌تر در معرض خطر سرمای دیررس بهاره و خسارت ناشی از آن قرار دارد.

این رقم در دهه دوم شهریور ماه قابل برداشت بوده و از این نظر جز ارقام متوسط رس است. این نوع درخت پسته دارای ثمردهی خوبی است و مغز آن بسیار درشت است. سایزهای آن ۲۲ـ۲۰، ۲۴ـ۲۲، ۲۶ـ۲۴ است و سایز ۲۰ـ۱۸ در کمیت‌های کوچک برای این پسته موجود است.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: نیاز های آب وهوایی محصول پسته

پسته فندقی:

میوه این رقم گرد و به شکل فندق است. این محصول یکی از انواع پسته است که به طور گسترده وجود دارد و در بیشتر مناطقی که برای پرورش پسته در ایران است رشد می‌کند.

این پسته از نمونه گرد است و در سایزهای ۳۰ـ۲۸، ۳۲ـ۳۰، ۳۴ـ۳۲ سایز ۲۸ـ۲۶ وجود دارد و در کمیت‌های کوچکی این پسته موجود است.

پسته بادامی:

میوه این رقم بادامی شکل، ریز و خنجر مانند است که رنگی کدر دارد.

اکثریت برگ‌های آن ۵ برگچه‌ای هستند. رقمی زود گل بوده و در نیمه اول مرداد ماه قابل برداشت است و از این نظر جز ارقام خیلی زودرس هستند.

با کشتیار بهتر بکاریم: توصیه های فنی کشت

پسته احمدآقایی:

جدیدترین پسته تجاری ایران است. به دلیل ثمردهی زیاد و زمان کم به باز نشستن برای کشاورزان بسیار مشهور است. در بعضی بازارها مثل هند و یونان این پسته بسیار مشهور است.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی پسته