مبارزه با شپشک آرد آلود مو

 رعايت بهداشت و تقويت تاكها، استفاده از سموم فسفره در مرحله باز شدن جوانه ها تا رشد اوليه برگها (درصورت وجود آلودگي)، مبارزه با سم گوزاتیون 20 درصد به نسبت 5/2 در هزار بصورت موضعی فقط روی بوته های آلوده در صورت عدم تاثیر مبارزه بهاره، سمپاشی بوته های آلوده با روغن ولک 2 درصد بهمراه اتیون 2 در هزار

یخ آب زمستانه از دی ماه تا پایان بهمن جهت ذخیره آب و نابودی عوامل بیماریزا و آفات خاکزی

با کشتیار بهتر بکاریم: مبارزه با بیماری سفيدك سطحي (حقيقي)

1-جدا کردن پوستک های تنه و شاخه ها و سوزاندن آنها
2-کاربرد روغن های زمستانه به میزان 4 درصد همراه با یک سم نفوذی در زمستان قبل از جوانه زدن تاک ها
3-سمپاشی تاک های آلوده با سموم نفوذی مثل کلروپیریفوس به میزان 2درهزار پس از اتمام گلدهی و تشکیل غوره هاروی پوره های آفت
4- تکرار سمپاشی در صورت وجود آفت 2 هفته بعد از سمپاشی اول
5-تنک کردن تاک ها(هرس شاخه های اضافی) و جدا کردن پوستک های قدیمی بعد از بر داشت انگور