عمل آوری، خشک کردن وانبار کردن محصول سیر

هدف از عمل آوری خشک کردن سوخ های سیر است  تا حدی که گردن آنها به طور کامل خشک و بسته شده و از ورود ریز زنده های بیماریزا به درون آن جلوگیری شود و سوخ های خشکی با رنگ و بافت یکنواخت پوست خارجی و بدون شکستگی تولید شود. بین برداشت و فروش یا مصرف سیر عملیات متعددی باید صورت گیرد. قبل از انبار کردن، نیاز است یک تا دو هفته عمل آوری (خشک کردن به منظور جلوگیری از کپک زدن) در فضایی با تهویه مناسب و محافظت شده از نور خورشید انجام شود. عمل آوری زمانی بحرانی تر است که گیاه زودتر یا سبزتر برداشت شود. گیاهان برداشت شده را می توان در ظروف سربسته سبزیجات عمل آوری نمود یا در انبار بصورت دسته آویزان کرد تا در هوا خشک شوند. عمل آوری مقدماتی یا خشک شدن پیازها اگر بصورت انبوه (فله) در فضای آزاد انجام شودباید برای محافظت سیرها از نور خورشید، با بخشهای هوایی گیاهان یا سایه بان پوشانده شوند و همچنین بستر زیر سیر زمین کاملاً خشک باشد.آب و هوا بعد از برداشت باید خشک باشد چون برگهای سیر در ظروف برداشت برای مدت طولانی حفظ خواهند شد.