تأثیر pH آب سمپاشی در پایداری آفتکشها


آفت کش ها عموما عملکرد بسیار خوبی در محلول کمی اسیدی با pH کمتر از  هفت را دارند...

:
متأسفانه آبی که از اغلب چاههای کشاورزی بیرون میآید (بر خلاف تصور عموم که فکر میکنند اسیدی است) بشدت قلیایی بوده و pH آن بشدت بالاست. بررسی ها نشان داده اند که pH بالای آبی که بمنظور سمپاشی و پر کردن تانکرهای سمپاش استفاده میشود، متأسفانه موجب شکسته شدن فرمولاسیون آفتکش مورد استفاده و کاهش تاثیر آنها بر روی آفت میشود. در pHهای بالاتر از  هفت (آبهای قلیایی) تاثیر بسیاری از آفتکشهای ارگانوفسفات روی آفت کاهش پیدا میکند. کاهش یافتن اثر آفتکشها در نتیجه pH بالای آب را اصطلاحاً هیدرولیز شدن یا شکسته شدن آلکالینی مینامند. آفتکشها عموما عملکرد بسیار خوبی در محلول کمی اسیدی با pH کمتر از  هفت را دارند.

با کشتیار بهتربکاریم: اثر باقی ماندن آفت کش در تانکر

اگر منبع آب مورد استفاده در سمپاشی pH بیش از هفت داشته باشد، میتواند برکارایی آفتکش اثر منفی بگذارد. بنابراین قبل از کاربرد هر نوع آفتکش، خواندن بر چسب آن خیلی مهم است. واکنش هیدرولیز شدن بستگی به چند فاکتور اساسی از جمله میزان حساسیت آفتکش مورد نظر نسبت به آب دارای pH بالا، مدت زمانی که آفتکش با آب تماس دارد (بهتر است سم اضافه شده به آب سریعاً استفاده شود)، درجه حرارت محلول سم و pH خود آفتکش دارد. در pHهای بالاتر از  هشت، آفتکش به سرعت توسط آب هیدرولیز میشود. نکته جالب اینجاست که به ازای هر یک درجه افزایش pH آب، میزان شکسته شدن آفتکش ده برابر افزایش پیدا میکند. برخی آفتکشها به محض اضافه شدن به آب دارای pH بسیار بالا، به سرعت تجزیه میشوند. در این شرایط، حتی قبل از شروع سمپاشی، آفتکش به یک ماده بی اثر غیر کشنده بدل میشود.