تشخيص شروع فصل زنبورداری

فصل زنبورداری با شروع بهارهرمنطقه آغازمی شودو فعاليت زنبوران دربخش تخمدان کندو با افزايش تخم و لارو همراه است. به  طوری که اگر شانی ساخته شود، هميشه شان دارای سلولهای کارگر خواهد بود و با افزايش جمعيت نوزادان کارگر کندو برای تقسيم طبيعی (بچه کندو) شروع به ساختن سلولهای نر می کند، وجود سلول های نر شروع فصل نرها را در منطقه نشان می دهدو کشتن زنبوران نر توسط کارگران (نرکشی) مؤيد اختتام فصل نرها در همان منطقه است. توجه نماييد که، وجود نرها قبل و پس از فصل دليل بر معيوب بودن کندو است يعنی ملکه باکره، يا مريض بوده و يا پير و فرسوده میباشد. زنبور عسل در حرارت 16 تا 32 درجه سانتيگراد در حداکثر فعاليت است و 34 تا 39 درجه سانتي گراد و 16 تا 8 درجه سانتي گرادبه تدريج از فعاليت آنها کاسته مي شود و در دماي کمتر از 8 درجه سانتي گراد و بيشتراز 39 درجه سانتي گراد از کندو خارج نمي شوند.

در کشتیار بیشتر بدانیم: فصل A در منحنی زنبور داری

از آنجايی که تابش نور خورشيد و حرارت آن بر سطح کره زمين يکنواخت نيست در نتيجه محيطهای مختلفی در سطح کره زمين به وجود آمده است. به عبارت ديگر فصل زنبورداری در هر منطقه ثابت ولی درمناطق مختلف دنيا متفاوت است. اماعمليات آن درتمام مناطق مختلف دنيا يکسان است. يعنی زمانی که فصل زنبورداری در جنوب کشور به اتمام میرسد، فصل زنبورداری در شمال کشور آغاز می شود. بدين منظور شناخت منحنی شروع و پايان فصل زنبورداری وعمليات مربوط به آن فصل در هر منطقه لازم و ضروری است.
براساس ميزان تابش نور خورشيد و ميزان حرارت منحنی رشد گياهی (منابع غذايی) در منطقه به وجودمی آيد و به موازات آن نيز منحنی افزايش جمعيت کندوآغازمی شود وبراساس شروع و اختتام منحنی رشدگياهی درهر منطقه منحنی فصل فعاليت نرها به وجود آمده وبا شروع کاهش دما و نور خورشيد (کوتاه شدن روزها) منحنی فصل توليدعسل حاصل می شود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: فعالیت های زنبور کارگر در داخل کندو

نکات قابل توجه:
١ــ عمليات منحنی فوق با توجه به آب و هوای هر منطقه متفاوت است. يعنی شروع عمليات فوق در منطقه آب و هوايی مازندران و گيلان حدودا از اول اسفند شروع می شود. در صورتی که در آب و هوای جنوب کشور حدودا از اواخر بهمن ماه آغاز می شود.
٢ــ طبيعی است بهار زودرس يا پاييز ديررس میتواند تأثير مستقيمی در شروع يا پايان منحنی داشته باشد.
٣ــ وجود زنبوران نر بايد حدودا در فصل نرها يعنی فصل B باشد درغير اين صورت، قبل از فصل نرها و يا بعداز فصل نرها در منطقه آذربايجان نشانه معيوب بودن کندو است.
٤ــ به طوری که در منحنی ديده می شود. در سمت چپ منحنی يک کارگر در شروع افزايش جمعيت سه لارورا تغذيه می کندوهمچنين فعاليتهای زيادکارهای خارج ازکندورابطه مستقيمی در کوتاه بودن عمر آنها دارد، در صورتی که در طرف راست منحنی سه کارگر يک لارو راغذا می دهند و از طرفی فعاليت آنها در خارج از کندو نيز بسيار کم است که همين امر (غذای زياد و کار کم) باعث دوام عمر کارگران خواهد شد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: فصل B در منحنی زنبور داری


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری