علت ريزش شكوفه و ميوه درختان

 علل ریزش گل ومیوه در درختان میوه:
 دلایل زیادی در مورد ریزش میوه درختان قبل از رسیدن وجود دارد. بی جهت نگران نشوید ،ریزش میوه ممڪن است طبیعی یا مربوط به آفت یا محیط باشد. با مشاهده و ارزیابی دقیق میتوان علت این ریزش را مشخص نمود و با انجام اقدامات مناسب از ریزش غیر طبیعی درختان جلوگیری نمود. ریزش طبیعی میوه درختان در اثر بروز برخی تغییرات در مراحل مختلف رشد بوجود می آید. میوه درختان سیب ،گلابی و به در اوایل تابستان معمولا" به دفعات ڪمتر از گیلاس می ریزد.  این ریزش نتیجه عدم توانایی درخت در تامین مواد غذایی برای تعداد زیاد میوه تشڪیل شده روی درخت میباشد. گلدهی خیلی زیاد و گرده افشانی گسترده موجب تولید میوه به تعداد بیش از توان درخت در حفظ فیزیولوژیڪی آن میگردد. درخت در تلاش برای ذخیره انرژی ،میوه های اضافی را می ریزاند. اساسا" ،تنڪ ڪردن طبیعی در نتیجه رقابت بین میوه هاست.
⛈عوامل نامساعد محیطی از قبیل سرما ،گرما و تغییرات ناگهانی رطوبت موجب ریزش میوه های نارس میشود. 
 در رابطه با شرایط خاڪ در اثر آبیاری نامنظم ،ڪمبود عناصر غذایی نیز موجب ریزش میوه درختان میگردد. تشخیص ڪمبود عناصر غذایی در صورت بروز ڪمبود چند عنصر غذایی اغلب مشڪل میباشد. تجزیه برگی می تواند به تشخیص ڪمبود نوع عنصر غذایی ڪمڪ نماید. 
 گاهی در اثر باد بردگی علفڪش ها ممڪن است ریزش میوه درختان بوجود آید. خسارت آفات و بیماری ها روی درختان میوه علائم مشخص تولید میڪنند ڪه با مشاهده علائم فعالیت آفات و بیماریها می توان به علل ریزش میوه ها پی برد.