پراکندگی انواع کندوهای بومی در مناطق مختلف کشور

١ــ کندوی سبدی استوانه ای با سوراخ پرواز در سطح فوقانی در ناحيه خراسان. 2ـ کندوی سبدی استوانه ای با سوراخ پرواز در سطح جانبی در آذربايجان، استان مرکزی و همدان. ٣ــ کندوی سبدی لوله ای در استان کردستان. ٤ــ کندوی کدويی در خراسان. ٥ ــ کندوی سبدی مخروطی در کرمانشاه و لرستان. ٦ ــ کندوی کوزه ای با دهانه بزرگ در کردستان. ٧ــ کندوی سفالی مخروطی در کردستان. ٨ ــ کندوی سفالی استوانه ای در فارس. ٩ــ کندوی تنه درختی در کرمان، گيلان و مازندران. ١٠ــ کندوی سبدی خمره  ای در اصفهان و استان مرکزی.

با کشتیار بهتر بکاریم: کندوی جعبه ای (مدرن) زنبور عسل


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری