اهمیت آب در پرورش انگور

-آب و منابع تامين آن:
بدون ترديد، آب نقش حیاتی در احداث یک باغ دارد . در یک برنامه احداث باغ میزان آب ، منبع آب ( چشمه ، چاه ، قنات ، رودخانه ) و کیفیت آب (شوری آب و درجه Ec آن ) بسیار مهم است . البته برای کشت های دیم  انگور نیاز به آبیاری کمتر بوده و اهمیت آن نيز کمتر می باشد ولی در صورت کشت دیم بارش های سالیانه ( مقدار و زمان بارش ) بسیار مهم است.
 - نياز آبي:
نیاز آبی انگور بر حسب منطقه و با توجه به ميزان تبخير تعرق در فصول مختلف سال  و نوع رقم  بين 8 - 5 هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال می باشد.  در آبیاری قطره ای نیاز آبی حدود 5-4 هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال می باشد.

با کشتیار بهتر بکاریم: نقش آب و محصول انگور

- نقش آب در توليد محصول:
از آنجايكه وجود آب در انتقال مواد غذايي از محيط خاك به اندامهاي گياهي جهت  انجام فتوسنتز و فعاليت سوخت و ساز و در نتيجه رشد رويشي و گلدهي وتشكيل ميوه انكار ناپذير بوده و با هيچ ماده ديگري قابل جايگزيني نيست لذا تامين آب مورد نيازبوته هاي انگور در مراحل مختلف رشد گياه بوي‍ه در زمانهاي بحراني نياز رطوبتي بسيار حياتي است.    
- كيفيت آب در توليد محصول:
 يك نكته اساسي در احداث باغ اين است كه ممكن است در یک خاک  نسبتاً شور بتوان باغ احداث نمود ولی با آب شور نمی توان درختان را آبیاری كرد، چرا که علاوه بر آسیب رسانیدن به درخت ، زمین را نيز خراب خواهد كرد.  مناسبترين  pH آب جهت كشت باغ انگور  7.5- 8.5 بوده و EC آب بايستي حداكثر  2.4 ميلي موس  بوده  و EC بالاتر از اين مقدار امكان كشت انگور را با محدوديت مواجه خواهد نمود .