آفت های کندو، کنه واروآ

مشخصات ظاهری انگل
طول کنه واروآ از سرتا انتهای شکم ١/١ ميلیمترو پهنای شکم آن ٦/١ ميلیمتر است. بنابراين ً گرد است. قطر شکم کنه بزرگتر از طول آن است. کنه نر کوچکتر بوده ودارای چهار جفت پا بوده و کنه ماده از پشت دارای پوشش کيتينی به رنگ قهوه ای متمايل به قرمز است. کنه نر خاکستری رنگ است. شکم کنه دارای کرکهای ريز فراوانی است که باکرکهای بدن زنبورعسل درهم آميخته و بر استقرار کنه در بدن زنبور کمک میکند.
زندگی انگل: اين کنه زندگی خود را به طور کلی با زندگی زنبور عسل، هماهنگ کرده و از هرنظر خودرا با آن انطباق داده است. توليدمثل آن همراه با توليدمثل زنبورعسل است.

با کشتیار بهتر بکاریم: نشانه های وجود کنه در کندو

طول زندگی آن در تابستان که عمر زنبوران کوتـاه تـر است، ٣ــ٢ مـاه ودر زمستان کـه عمر زنبوران بيشتـر است، به ٥ تا ٨ ماه میرسد. کنه ازمرحله لاروی وبعد شفيرگی و سپس زنبوربالغ از خون آنها مکيده موجب ضعف و يا تغيير شکل و مرگ شفيره و يا زنبور بالغ میشود. کنه علاقه زيادی به زنبورنروتخمريزی در حجره های آن دارد. دليل آن شايد جثه بزرگتر لارو و شفيره و خود زنبور نر و همچنين طولانی بودن دوره لاروی باشد.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری