مرحله غنچه دهي گیاه کلزا

مرحله غنچه دهي
افزايش طول روز و بالا رفتن دماباعث تشكيل غنچه  مي شود.در اين مرحله گل آذين در مركز كپه برگها ظاهر مي شود و رشد ساقه سريع  شده و طول آنها افزايش مي يابد .برگهاي باقي مانده به ساقه اصلي وصل مي باشدو همزمان با افزايش طول ساقه برگها نيز آشكارتر مي شوند. غنچه هاي گل همزمان با افزايش طول ساقه، بزرگتر مي شوند ويك ساقه كوچك كه اولين غنچه گل ياز نشده را نگه داشته گسترش  بيشتري مي يابد. شاخه هاي ثانويه ديگري نيز از گوشه برگهاي بالايي و معمولا از گوشه بعضي برگهاي پاييني ساقه اصلي شروع به رشد مي كنند .اين شاخه هاي ثانويه داراي يك تا چهار برگ و يك گل آذين خوشه اي مي باشند .تا زمان قبل از باز شدن گلها طول ساقه اصلي به 30 تا 60در صد ماكزيمم طول خود مي رسد. همچنين در اين مدت 30 تا 60درصداز كل وزن خشك گياه توليد شده است كه اين امر به شرايط فصل رشدبستگي دارد.
با شروع مرحله گلدهي، شاخص سطح برگ به حداكثر مقدار خود مي رسد و سپس با از بين رفتن برگهاي پاييني گياه، شاخص سطح برگ كاهش مي يابد. برگهاي بالايي گياه در اين مرحله منبع مهمي از انرژي جهت رشد ساقه و غنچه ها مي باشند.رشد و تكامل سريع سطح برگ كه در مرحله گلدهي شروع مي شود باعث تشكيل سريع غلاف و تشكيل زود هنگام دانه در غلافهاي ساقه اصلي و شاخه هاي ثانويه مي شود. اثر برگها بر روي پتانسيل عملكرد گياه كلزا در نتايج آزمايشات مركزتحقيقات كشاورزي ساسكاچوان كانادا نشان داده شده است. در اين مركز برگها در مرحله گلدهي جدا از گياه جدا شدند.
برگها منبع اصلي غذا براي رشد گياه محسوب مي شوند و فقدان برگها باعث از دست رفتن مقدار زيادي از عملكرد گياه كلزا مي شود. با پيشرفت مرحله گلدهي، سطح برگها كاهش مي يابد و اهميت خود را به عنوان منبع تامين كننده غذا براي رشد گياه از دست   مي دهند وحذف برگهادر اين مرحله اثر كمتري بر روي كاهش عملكرد گياه دارد. تهيه بستر مناسب براي بذر و رطوبت، دماو مواد غذايي كافي باعث افزايش سرعت و يكنواختي جوانه زدن بذر و افزايش سطح برگ مي شود.  

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا