خاک مناسب درختان مرکبات

بيشتر درختان مرکبات به بافت خاك حساسيت زيادی نشان می‌دهند و اگر خاك دارای ژرفا (عمق) و زهكشی كافی بوده و از pH مناسبی نيز برخوردار باشد به خوبی در آن رشد كرده محصول كافی می‌دهند . البته لازم به تذكر است كه خاك‌های سبكتر بطور معمول از خاكهای سنگين‌تر ، كم رطوبت‌تر بوده و به همين دليل در بهار زودتر گرم و در پاييز ديرتر سرد می‌شوند و چون از تهويه بهتری نيز برخوردارند ، در صورت وجود آب و مواد غذايی كافی ، درختان ميوه ، در آنها بيشتر رشد می‌نمايند .

در بررسی خاك ، به منظور احداث باغ ، نكاتی كه از اولويت برخوردار هستند :
  در درجه اول ژرفای خاك،
  در درجه دوم ژرفای سطح آب زيرزمينی و
 در درجه سوم ميزان نمك‌های محلول (شوری) خاك است.
 كمبود مواد معدنی و آلی ، و تا حدودی هم نامناسبی خاك ، را می‌توان با افزودن مواد مورد نياز به خاك ، جبران كرد . در صورتی كه ژرفای خاك كم باشد ، می توان چنانكه در جهرم مرسوم است گودالهايی با ابعاد ، به نسبت بزرگ ( حدود 2 متر ) حفر و آنرا با خاك مرغوب پر كرد و درخت را در آن كاشت . البته اين كار ، گران تمام می شود و فقط برای فرآورده‌هايی مانند مركبات كه بازده بيشتری دارند مقرون به صرفه است . سطح آب زيرزمينی را می توان با زهكشی ميزان نمك را با شستشوی خاك كاهش داد كه هر دو عملياتی گران هستند و تنها در صورت اجبار ، به احداث باغ در زمينی با اين ويژگی‌ها اقدام می‌كنند

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات