زنبور مغز خوار سیاه پسته

زنبور مغز خوار سیاه پسته نیز یکی از آفات مهم پسته در باغهای ایران است. به دلیل گسترش آن در حال حاضر به یکی از افات کلیدی و درجه اول استان یزد نیز تبدیل شده است.
 این آفت زمستان را بصورت لارو کامل درون میوه پسته روی درختان یا کف باغ سپری می نماید. در آغاز بهار این لارو تبدیل به شفیره شده و حشره کامل پس از پیدایش، روی سطح اندوکارپ  تخمگذاری می کند. لارو آن پس از خروج تخم از مغر دانه پسته بطور کامل تغذیه می کند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا)


در صورتی که در باغی با این آفت مبارزه نگردد، قادر خواهد بود به  بیش از 70 درصد محصول خسارت وارد نماید. بهترین زمان مبارزه با این آفت زمان پیدایش حشرات کامل این آفت و قبل از تخمریزی (حدودا پایان اردیبهشت) می باشد که برای تعیین دقیقتر آن می توان از آستانه دمای کمیته و مجموع حرارت موثر لازم برای 50 درصد ظهور حشرات کامل استفاده نمود.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی پسته