مبارزه با شپش زنبور عسل

 بهترين و آسانترين راه مبارزه با اين انگل دوددادن کندو با دود تنباکو است که تنها اين حشرات را از بين میبرد و برای زنبور ضرر زيادی ندارد. قبل از دوددادن، تنه کندو را از کف آن جدا کرده، کاغذ سفيدی را با روغن، چرب و در کف کندو قرار میدهند، سپس بدنه کندو را به جايش گذارده و دود تنباکو را توسط دودی داخل کندو بدهيد، به محض اين که دود تنباکوبه اين انگلها برسد، بیحس میشوند و به کف کندو میريزند. در اين موقع کاغذرا از کف کندو بيرون آورده و انگلها را که بر روی آن ريخته اند، میسوزانند.
همچنين میتوان به کمک فنوتيازين شپشکها را از بين برد. بدين طريق که روی کاغذ سفيد مقداری فنوتيازين پاشيده درداخل کندوقرارداد و بعدازبيهوش شدن شپشکها در صبح روز بعد مانند مبارزه با دود تنباکو عمل کرد

در کشتیار بیشتر بخوانیم: بيماری لوک آمریکایی نوزادان زنبورعسل

. بهتر است اين کار يک روز در ميان و چند بار در پاييز تکرار شود و پس از ٢ ماه اين عمل برای مبارزه قطعی تکرار تا تخمها و نوزادانی که در اين مدت تبديل به حشره کامل شده اندنيزکامل ازبين بروند چنانچه تعداد شپشکهاکم باشدمیتوان سر يک چوب کبريت را در عسل فرو برده و به شپشکهايی که روی بدن زنبورها و ملکه هستند، چسباند. شپشکهای به عسل چسبيده را با دست از نوک چوب کبريت برداشت وسوزاند.


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری