بیماری ها و عوامل بیمارگر زعفران

عوامل بيمارگر گياهي باعث کاهش عملکرد و خسارت بر روي محصولات کشاورزي مي شوند.گياه زعفران با توجه به مناطق عمده کاشت اين گياه و شرايط خاص اقليمي حاکم بر اين مناطق باعث شده که در مقابل تنش هاي محيطي زنده که همان عوامل بيمارگر گياهي هستند حساسيت کمتري از خود نشان دهد و بنابراين کمتر مورد هجوم عوامل زنده بيماريزا قرار مي گيرد. و درصورت بروز برخي عوامل بيماريزا بر روي گياه زعفران با رعايت دقيق مسائل زراعي و بهداشت مزارع زعفران مي توان بر اينگونه عوامل بيماري زا فائق آمد. از جمله عوامل بيمارگر زعفران مي توان عوامل بيماريزاي قارچي را نام برد.
-    عوامل قارچي پوسيدگي کورم زعفران:
شامل بيماري اسکلروتينيائي کورم زعفران که يکي از عوامل قارچي مهم بر روي کورم زعفران بوده و اين بيماري از مناطق جامئو و کشمير هندوستان گزارش شده است.علايم بيماري ابتدا به صورت لکه هاي کوچک در سطح کورم زعفران مشاهده مي شود وسپس هر ساله لکه در سطح کورم گسترش يافته و به صورت لکه هاي قهوه اي تا قهوه اي تيره با حاشيه نامنظم ديده مي شود که گسترش يافته و پس از مدتي کاملا کورمها مي پوسد .

در کشتیار بیشتر بخوانیم: گیاه شناسی زعفران

-      پوسيدگي هاي فوزاريومي کورم زعفران
Fusarium oxysporum  وFusarium solani از مخربترين عوامل پوسيدگي زعفران در جامئو و کشمير هندوستان گزارش شده است. آلودگيهاي کورم زعفران به صورت لکه هاي قهوه اي تيره مشاهده مي شود. اين لکه ها حالت زخم و افتاب سوخته بخود گرفته و برنگ قهوه اي تغيير رنگ مي دهد.اين لکه ها داراي حاشيه نامنظم بوده و اکثرا نزديک به ريشه ها و جوانه هاپوسيدگي ايجاد مي کند. نهايتا کورم هاي آلوده پودري و به صورت توده سياهرنگ در مي آيند. علايم بر روي اندام هاي هوائي به صورت خشکيدگي انتهاي برگ وزرد شدن آنها نمايان ميگردد. برخي از قارچ هاي ديگر مانند(Thakur et al., 1992) Macrophomina phaseolina ، Phoma crocophila (Madan et al., 1967)، Rhizoctonia crocorumوهمچنين برخي عوامل قارچي ساپروفيت مانندPenicillium hirsurum (Fiori, 2002)  ( کپک سبز) و Aspergillus spp (کپک سياه)نيز روي کورم زعفران ايجاد پوسيدگي مي کنند.
-    نماتد ها:
گروهي از جانوران کرمي شکل و ريزي هستند(Nemathelmintes) که اکثرا در خاک بسر برده و روي گياهان ايجاد خسارت مي کنند.برخي از نماتدهاي پارازيت گياهي که روي کورم زعفران ايجاد خسارت ميکنند شامل Prathylenchus sp.Tylenchorychus sp.Helicotylenchus sp و همچنين نماتد آزاد Xiphinema sp  هستند.
-    باکتري هاي بيماريزاي زعفران
 از مهمترين بيماريهاي باکتريائي خسارت زا روي زعفران مي توان Bacillus croci (Mizusawa, 1923) و باکتري Burkholderia (Pseudomonas) gladioli pv. gladioli (Xu and Ge, 1990); را نام برد.
Burkholderia gladioli (Pseudomonas gladioli) عامل باکتريايي پوسيدگي نرم جوانه هاي تازه و همچنين برگ هاي تازه زعفران مي باشد. روي برگها و کورم زعفران ايجاد لکه مي کند. در طي فصل زمستان باعث خزان قبل از موعد برگها وزرد شدن برگها مي گردد. عامل باکترياي بلخوردريا ميزان گلدهي را بشدت کاهش مي دهد. اين بيماري در طي فصل پائيز قبل از گلدهي شروع مي شود وعلايم آن بصورت پوسيدگي لايه نازک سفيد رنگ( محافظ برگ وگلها ) جوانه اوليه زعفران مشاهده ميشود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مدیریت کنترل عوامل بیماریزای قارچی و باکتریائی زعفران

-     ويروس هاي زعفران
يکي از عوامل مهم پاتوژنيک خسارت زا روي گياهان ويروس ها هستند که غالبا خسارت آنها به صورت کاهش عملکرد مي باشد.
-ويروس موزائيک زردي لوبيا Bean yellow mosaic virus (Russo et al., 1979)
- ويروس موزائيک شلغم Turnip mosaic virus (Chen and Chen, 2000)
- ويروس ابلقي زعفران وحشي Meadow saffron breaking virus
اغلب اين ويروس ها با ناقليني همچون شته ها منتقل مي شوند که جهت کنترل اينگونه ويروسها مبارزه با شته ها در برخي مواقع مي تواند کار آمد باشد.توسعه گياهان عاري از ويروس يکي از مهمترين کاربردهاي بيوتکنولوژي گياهي است. ازنظر بيماري شناسان گياهي کنترل بيماري هاي ويروسي مي تواند به دسته هاي زير تقسيم شود.1- حذف منبع آلودگي ويروس 2- دوري ازبيماري هاي ويروسي که به وسيله ناقلين انتقال پيدا مي کنند. 3- حمله مستقيم به ويروس ها 4- توليد واصلاح واريته هاي مقاوم 5 – سازگار کردن روش هاي مخصوص براي تکثير.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زعفران