پوسيدگي هاي فوزاریومی ريشه بادمجان

  پوسيدگي هاي فوزاریومی ريشه و پژمردگي هاي آوندي
-علائم:
•    بیماری به صورت زردی در امتداد حاشیه برگ های پیر و سپس به طرف بالا
•    قهوه ای شدن تیره آوندها
•    پژمردگی تدریجی و کند

با کشتیار بیشتر بدانیم: بیماری های بادمجان- لکه موجی آلترناریایی

-کنترل بیماری
•    کشت بذر در بستر سالم عاری از آلودگی
•    آفتابدهي خاك خزانه و مزرعه، قبل از کاشت
•    مديريت آبياري و جلوگيري از جمع شدن آب در پاي بوته ها.
•    كوددهي متعادل و متناسب
•    كاربندازيم یا روورال تی اس 1 تا 2 در هزار