نژاد زنبور عسل سیاه (تیره)

اين نژاد در تمام قسمتهای شمال اروپاوغرب کوههای آلپ تاروسيه مرکزی مشاهده میشود. امروزه دربعضی ازممالک ماننداسپانيا، فرانسه ولهستان وروسيه نگهداری می شود. خرطوم در اين نژاد کوچک بوده به طوری که از گل شبدر قرمز نمیتوانداستفاده کند. رشد جمعيت اين نوع در بهار به کندی صورت گرفته و تمايل زيادی به بچه دادن ندارد. نيش زياد میزند و اين عيب بزرگی برای آن است امروزه پرورش اين نژاد در زنبورداری مدرن توسعه نيافته و به وسيله نژادهای ديگر جانشين میشوند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نژاد زنبور عسل ایرانی


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری