نشانه های آماده شدن کرم برای تنیدن پیله

۱- کاهش تغذیه

۲- تغییر بافت مدفوع

۳-  تغییر رنگ لارو( شفاف شدن)

۴- ترشح مقدار زیادی ادرار

۵ – کا-هش حجم بدن

۶- ترشح تارهای ابریشمی

۷ - بالاگرفتن سر.

با بروز این علائم بستر پرورش کاملا تمیز شده و تغذیه لاروها به صورت تک برگ انجام می شود. در زمان تنیدن پیله مطلوب است محل پرورش از دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت۷۰ درصد برخوردار باشد. حرارت و رطوبت کمتر و زیادتر از حدود فوق موجب کاهش پیله تولیدی و بروز خسارت اقتصادی محصول می گردد. ضروری است در دوره تنیدن پیله، تهویه محیط پرورش به خوبی انجام گیرد. در صورت تامین شرایط محیطی مناسب، حدود هشت روز پسازآغاز تنیدن پیله، شفیره کامل شده و می توان پیله ها را برداشت نمود. برای جلوگیری از کاهش رطوبت پیله که موجب کاهش وزن آن می شود باید عملیات برداشت به موقع و سریع صورت گیرد.