اثر باقی ماندن آفت کش در تانکر


باقی ماندن آفت¬کش¬ در داخل تانکر بعد از گذشت چندین ساعت ممکن است تا حدود ۵۰ درصد از کشندگی آفت¬کش¬ها را کاهش داده و حتی...

مطالعات نشان داده که باقی ماندن آفتکش در داخل تانکر بعد از گذشت چندین ساعت ممکن است تا حدود ۵۰ درصد از کشندگی آفتکشها را کاهش داده و حتی بسته به نوع آفتکش پس از گذشت ۲۴ ساعت مخلوط آفتکش داخل تانکر کاملاً روی آفت بی اثر شود. عدم نگهداری محلول آفتکش در مخزن سمپاش به مدت زمان طولانی اهمیت زیادی دارد. به طور کلی وقتی pH محلول سم در مخزن سمپاش بین  سه و نیم تا  شش باشد، این محلول  آفتکش را در مدت ۱۲ ساعت مصرف کنید. وقتی pH محلول سمی در مخزن سمپاش بین  شش تا هفت باشد، برای جلوگیری از غیر فعال شدن، در مدت زمان یک تا دو ساعت مصرف آن آفتکش توصیه میشود. وقتی pH محلول مخزن سمپاش بیش از  هفت باشد برای جلوگیری از غیر فعال شدن سریع آفتکش افزودن یک ماده بافر توصیه میشود. 

با کشتیار بهتر بکاریم: پایین آوردن pH آب مورد استفاده در سمپاشی

غلب آفتکشها در pH قلیایی بالا هیدرولیز شده و اثر خود را از دست میدهند (بجز اکسی کلرور مس و محلول بردو). هر چه آب قلیائیتر باشد، آفتکش سریعتر هیدرولیز و بی اثر میشود. برای مثال بعضی آفتکشها در pH بالای  هشت، فقط ربع ساعت دوام میآورند، دیمیتوات ۵۰% اثرش را در ساعت اول از دست میدهد. در جریان سمپاشی مقداری از آب قبل از رسیدن به برگ تبخیر شده و مابقی روی برگ، بسته به دمای هوا و باد به تدریج تبخیر میشود. اغلب آبهای کشاورزی قلیائی هستند و با تبخیر، غلیظتر و قلیاییتر می شوند. نکته دیگری که کمتر به آن توجه میشود، وجود گرد و خاک برخاسته از خاکهای قلیائی روی برگ درختان است، در این حالت حتی اگر از آب مقطر هم استفاده شود، با رسیدن به برگ غبارآلود، قلیائی میشود.