جدیدترین توصیه های فنی زیتون


آخرین توصیه های پرورش زیتون بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/06/31

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• درباغات زیتون مبارزه با مگس مدیترانه ای مطابق نظر كارشناسان محل توصیه میگردد.