جدیدترین توصیه های فنی زیتون


آخرین توصیه های پرورش زیتون بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/09/02

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• انجام عملیات فروت ست (غنی سازی جوانه های بارده ) درباغات میوه بلافاصله بعد از برداشت و قبل از ریزش برگها با نظر کارشناسان فنی

استان های البرز، تهران، قزوین و سمنان:

• از بین بردن کانونهای زمستانگذرانی آفات باغات میوه با حذف علف های هرز و هرس شاخه های آلوده و از بین بردن آنها خارج باغ