پنج شنبه، 14 مرداد 1400

جدیدترین توصیه های فنی زیتون


آخرین توصیه های پرورش زیتون بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/11/01

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• تغذیه بهینه گیاهی در باغات میوه با استفاده از انجام آزمون خاک