مقدار آب مورد نیاز سويا

مقدار آب مورد نیاز سويا
    آب مورد نياز سويا بسته به شرايط مختلف اقليمي و طول دوره رشد از 400 تا 550 ميلي‌متر در طي فصل متغير است. بطور كلي گياه سويا در دوران رشد رويشي (ظهور و سبزينه‌اي) و رسيدن به حداقلِ آب، نياز دارد (حدود 3-2 ميلي‌متر در روز). در دوران گلدهي، توسعه غلاف و پر كردن دانه به ترتيب برابر 5-4، 7-5 و 5-4 ميلي‌متر در روز آب نياز دارد. به دليل شرايط اقليمي مختلف در كشور، آب مورد نياز گياه سويا در كشور نيز متفاوت خواهد بود.

مقادير آب مورد نياز خالص سويا در شرايط اقليمي مختلف و دوره رشد (میلی متر)

اقليم

دوره رشد

(oC)

(میانگین روزانه)

ETo

      (mm/d)

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

فصل

15

4-3

350

800

1200

1100

550

4000

25-15

6-5

400

850

1300

1200

600

4350

25

8-7

450

900

1400

1300

650

4700