اقدامات توتستان، تهیه برگ توت و محل پرورش کرم ابریشم

-    هرس کردن درختان توت (انواع کوتاه وبلند)
-    کف بر کردن درختان کهنسال وقلمه زنی نهالهای تازه
-    وجین (علفهای هرز و پاجوش های غیر ضروری درختان توت) وایجاد زهکش برای خروج آبهای اضافی
-    کودهای فسفاته؛شخم وداشت؛کودهای ازته  وکود حیوانی
-    آبیاری و وجین علفهای هرز
-    مبارزه با آفات (راب وبرگ خوارها)
-    برداشت برگهای مناسب برای پرورش کرم جوان(برگهای ترد)
-    برداشت برگهای مناسب برای پرورش کرم بالغ(شاخه های بلند)
-    هرس پس از برداشت
-    وجین وشخم
-    امحای ضایعات باقی مانده از سال قبل دوره پرورش وضد عفونی کردن وسایل واماکن (تلمبار)
-    ترمیم و استحکام بخشیدن به تلمبار صحرائی و رفع سایه اندازی درختان حاشیه تلمبار و احیاناً  قطع درختان
-    اتخاذ تمهیداتی در خصوص تهیه برگ مورد نیاز برای کرم ابریشم وتعداد جعبه مورد نیاز با میزان برگ در دسترس وهمچنین وجود نیروی کار برای انجام این عملیات

با کشتیار بیشتر بدانیم: تهیه جعبه تخم نوغان و مواد لازم برای ضد عفونی قبل و در حین پرورش


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کرم ابریشم و مدیریت توتستان