پنج شنبه، 14 مرداد 1400

تاثیر تنش آبی در مراحل مختلف رشد سویا

تاثیر تنش آبی در مراحل مختلف رشد سویا
 

گلدهی و واوایل غلاف دهی

توسعه غلاف و اوایل پر شدن دانه

پر شدن دانه

عقیم شدن گل ها ، کاهش تعداد گل ها

( فرصت برای جبران وجود دارد )

کاهش تعداد دانه ( فرصت برای جبران کم است )

کوچک شدن اندازه دانه

تاثیر اندک در تعداد دانه و وزن دانه

حساسیت نسبت به کم آبی و تنش خشکی زیاد است در نتیجه عملکرد محصول را بیشتر از تنش در مرحله گلدهی تحت تاثیر قرار می دهد .

تنش در مرحله رسیدن (R7)به دلیل عدم تاثیر در تعداد غلاف و دانه اثر کمی بر عملکرد دارد.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا