مبارزه بیولوژیک با نسل دوم ساقه خوار


از امروز 3 تیر آغاز مرحله اول مبارزه بیولوژیک علیه نسل دوم ساقه خوار برنج به مدت 7 تا 10 روز آغاز می گردد.

از امروز 3 تیر آغاز مرحله اول مبارزه بیولوژیک علیه نسل دوم ساقه خوار برنج به مدت 7 تا 10 روز آغاز شد.
در این ایام با استفاده از نصب تریکو کارت ها (زنبور تریکو گراما) کمک به مبارزه بیولوژیک انجام می شود وبه هیچ وجه سمپاشی عیله این آفت توصیه نمی شود. زیرا در این مرحله آفت بیشتر به صورت تخم بوده که این حشرات با تخمگذاری در داخل تخم آفت و تغذیه از محتویات تخم آفت آنرا به اصطلاح پارازیته میکند.برخی دیگر از حشرات هم مستقیما از تخم آفت ساقه خواربرنج تغذیه می کنند و سمپاشی نمی تواند در این مرحله تخم های آفت را ازبین ببرد بلکه بیشتر حشرات مفید که دشمنان طبیعی محسوب می شوند را از می کشد. 

با کشتیار بیششتر بخوانیم: توصیه های کوتاه در خصوص مدیریت تغذیه

در این زمان که نسل دوم ساقه خوار برنج  مشاهده می شود بعلت جمعیت زیاد وتخمگذاری سری به سری آفت هر 10 روز یکبار 3 مرحله اقدام  به مبارزه بیولوژیک (نصب تریکو کارت ) می کنندبعداز این مرحله در صورت مشاهده شدت بیماری بصورت لکه ای استفاده از سموم گرانوله توصیه می شود.