مدیریت آب و تغذیه در استخر های زمستان گذرانی

دمای آب در استخر های زمستانی نباید از یک درجه کمتر و از 5 – 4 درجه سانتی گراد فراتر رود و میانگین دمای آب بین 3 – 2 درجه باشد. در صورت افزایش دمای آب از این حد، ماهی نیاز به خوردن غذای بیشتری دارد. اما اگر مقدار غذای در دسترس کافی نباشد، وزن ماهی کاهش می یابد. با گرمتر شدن آب این کاهش وزن تشدید می شود. 
وضعیت تغذیه در استخر های زمستان گذرانی:
    ماهیان جوان و ماهیان کوچک دیرتر از ماهیان بزرگ به مرحله زمانی استراحت زمستانی وارد می شوند و سریع تر دچار کاهش وزن شده، بنابراین ضایعات ناشی از آن در آنها شدیدتر است. این وضعیت را می توان با فراهم آوردن غذای طبیعی و مصنوعی کاهش داد.کمک به فراهم آوردن غذای طبیعی در استخر، به این معنی است که در اوایل مهر که حشرات مختلف نظیر شیرونومید ها بسیار فراوانند و می توانند در زیر آب تخمک گذاری کنند، استخر ها آبگیری شوند. لذا وقتی دمای آب بالاتر از 4 درجه باشد، کپور ماهی در حال زمستان گذرانی از تغذیه در حد رضایت بخش و قابل قبول برخوردارند. در چنین شرایطی توصیه می شود که غذای طبیعی در حد مختصر برای ماهیان فراهم گردد.
     در مناطقی که با مسئله نوسان درجه حرارت آب مواجهند و ممکن است در طی دوره زمستان گذرانی افزایش موقت درجه حرارت آب به عنوان محرکی برای آغاز تغذیه توسط بچه ماهیان عمل نماید، باید با استفاده از روش های موجود نسبت به غنی سازی استخر و فراهم آوردن غذای طبیعی برای بچه ماهیان اقدام نمود. بهتر است از کود های آلی که باعث ایجاد آلودگی در استخر های زمستانی (که تعویض آب نیز در آنها بسیار محدود است) می گردند، استفاده نشود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مراقبت های ویژه از ماهیان پرورشی در فصول سرد و گرم