نیاز گرمایی درختان گردو

 هر گیاهی  برای تکمیل مراحل چرخه  رشد نیازمند مقدار مشخصی از دما است . درجه روزهای رشد –واحدهای گرما- واحدهای گرما  ی ویژه  یا واحدهای رشد نیز نامیده میشود. معنی ساده ان ارتباط رشد و نمو گیاه با دمای هواست. با مفهوم درجه روز رشد  تصور میشود که رابطه مستقیم و خطی بین رشد و دما وجود دارد.  درجه روز رشد (GDD)  با این تصور شروع میشود که رشد گیاه به کل مقدار گرمایی که گیاه  در طی حیاتش در معرض ان قرار می گیرد بستگی دارد  نیاز گرمایی گلدهی  از زمان گلدهی تا رسیدن میوه ها 1350-700درجه روز(GDD)  می باشد.

اطلاعات بیشتر در کشتیار: نیاز آبی باغ های گردو

تاثیر ساعات آفتابی در دوره اولیه رشد درختان و سپس در رشد میوه ها از اهمیت  بیشتری برخوردار است.  کاهش ساعات آفتابی خصوصا زمان رشد میوه ها موجب افزایش آفات باغی و نهایتا کاهش کیفیت و کمیت محصول می گردد. مقدار ساعات آفتابی مورد نیاز برای درخت گردو  حدود2900 ساعت در سال می باشد. روشنایی مناسب از 8 تا 16 ساعت در روز می باشد.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو