توتستان و تهیه برگ توت

هرس کردن درختان توت
در دیماه هرسال در زمانی که درختان توت در مرحله زمستان گذرانی هستند از طرف کارشناسان مربوطه هرس درختان توت توصیه می گردد،که یکی ازعوامل موثر وضعیت جوی می باشد. لذا زمان مناسب جهت انجام هرس درختان توت 48 ساعت پس ازبارندگی بوده تا از ابتلا به بیماری های قارچی جلوگیری گردد.
-کف بر کردن درختان کهنسال و قلمه زنی نهال های تازه
در دیماه تا اوایل بهمن ماه (که خزان کامل درختان توت اتفاق می افتد) ، کف بر کردن درختان کهنسال ، هرس شدید درختان آلوده به شپشک ، و خروج و معدوم کردن شاخه های آلوده از توتستان ، توسعه توتستانها ، افزایش میزان تولید بواسطه قطع درختان کهنسال وجایگزینی با نهالهای تازه با روش قلمه زنی از اقداماتی است که باغداران شاغل در این بخش به انجام آن می پردازند. شرایط مناسب برای انجام این مرحله وجود هوای آفتابی وصاف و اطمینان از عدم وجود سرمای شدید میباشد. توجه به این نکته نیز ضروری است که در صورت  افزایش نسبی دمای محیط در این مرحله، نگهداری قلمه ها در محیط تاریک و خنک توصیه می گردد.
-شخم زدن پای درختان و تقویت خاک بوسیله کود حیوانی و شیمیائی
کرمهای ابریشم در زمان بعد از تفریخ و در دوره جوانی نیاز به برگهای تازه و لطیف دارند و در طی برگدهی در هرسال، شاخه های درختچه توت کاملاً قطع میشود،  بنابراین برای جوانه زنی مجدد و رشد شاخه های جدید این درختچه ها (که گاهاً از ته برگ چینی شده اند) به مواد عالی زیادی نیاز دارند.  لذا  باغداران  برای تقویت خاک پای درختان ضمن شخم زدن و ایجاد شیار و افزودن کودهای حیوانی و ترکیبات ازت شامل نیترات و اوره در فروردین ماه منتظر روزهای آفتابی بوده تا ازآن نهایت بهره برداری را داشته باشند.  بنابر این درنیمه دوم اسفند (زمان دادن کودهای فسفاته) و فروردین ماه (زمان دادن کودهای ازته) روزهای آفتابی برای این عملیات توصیه می شود. شخم پای درختان و خروج سرشاخه های هرسشده از توتستان باعث کاهش آفت پروانه برگخوار می گردد. از دیگر توصیه های مهم در روزهای آفتابی و گرم این بازه زمانی دور کردن و جلوگیری از هجوم حلزون (راب) به درختان با استفاده از بازدارنده های طبیعی (پوسته برنج) در پای درختان می باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: تهیه تخم نوغان و شرایط دمائی ورطوبتی مطلوب تا تفریخ

-وجین کردن باغهای توت وایجاد زهکش برای خروج آبهای اضافی
در مواقعی که پیشبینیها حاکی از بارندگی در روزهای آینده است، از توصیههای بسیار مهم وجین باغها، مبارزه مکانیکی در توتستان ها با علف های هرز و ایجاد زهکش مناسب پای درختان و تسهیل خروج آبهای اضافی در باغها می باشد. اهمیت زهکشی به دلیل آسیب پذیر بودن ریشه درخت توت در مجاورت خاک اشباع از آب می باشد. همچنین در صورتی که شیارهای ایجاد شده قادر به تخلیه حجم آب حاصل از بارندگی شدید نباشد،‌ در روزهای پس از بارندگی نیز توصیه می شود  باغداران نسبت به عمیق کردن شیارها برای خروج بهتر آبهای اضافی اقدام نمایند.
-امحای ضایعات باقی مانده از سال قبل دوره پرورش و ضد عفونی کردن وسایل و اماکن (تلمبار)
آخرین اقدام در فروردین ماه ضد عفونی کردن وسایل و محل تلمبار صحرائی بوسیله آهک پاشی وامحائ ضایعات باقی مانده از دوره پرورش سال قبل است که الزاماً بایستی در هوای آرام و آفتابی صورت گیرد. در صورت انجام این عملیات در مواقع بارندگی امکان انتشار آلودگی از طریق جاری شدن شیرابه ناشی از ضایعات وجود دارد.
-ترمیم و استحکام بخشیدن به تلمبار صحرائی و رفع سایه اندازی درختان حاشیه تلمبار واحیاناً قطع درختان
با توجه به اینکه پرورش کرم ابریشم در یک دوره کوتاه در بهار هر سال انجام می شود و در سایر ایام سال مکانهای پرورش و وسایل مورد استفاده تا سال بعد بلا استفاده می باشد، پرورش دهندگان کرم ابریشم که عمدتاً دارای مزارع برنج نیز هستند و به دلیل همزمانی فعالیتهای این محصول با کشت برنج لازم است  نسبت به ترمیم وآماده کردن مکان پرورش (تلمبار) و وسایل مورد نیاز دراسفند و فروردین ماه و در شرایط آب وهوائی آرام وآفتابی انجام گیرد.
لازم است پرورش دهندگان کرم ابریشم هر ساله با توجه به میزان تولید و مرغوبیت پیله ابریشم و همچنین ارزش آن در موقع عرضه به بازار برای سال جدید، ارزیابیهایی در خصوص توان تهیه برگ  مورد نیاز برای تغذیه کرمهای ابریشم داشته باشند. زیرا در صورت عدم امکان تهیه برگ بدلیل فقدان جایگزینی برای برگ توت، کرمهای ابریشم تلف شده  و کشاورزان دچار خسارات زیادی می گردند. بنابراین در تهیه  جعبه نوغان می بایست  میزان برگ توت در دسترس و همچنین شرکا و یا افراد خانواده که می توانند در این امر تا پایان دوره تولید پای کار باشند مد نظر قرار گیرد.

سایر مطالب مفید در کشتیار: نیاز گرمایی درختان سیب


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کرم ابریشم و مدیریت توتستان