نیازهای آب و هوائی گردو-نمو جوانه

نیازهای آب و هوائی گردو در طی مراحل فنولوژیکی مختلف- نمو جوانه

در اوایل بهار، درخت گردو در بهار فعل و انفعالات بیولوژیکی خود را موقعی که دمای خاک از4 درجه سلسیوس فراتر میرود، افزایش می دهد.وجود مواد غذائی فراوان و افزایش درجه حرارت به بالای 5 درجه سلسیوس از عوامل عمده تعیین کننده شروع رویش فعال در بهار می باشند. طول  مرحله جوانه زدن در درجه اول به رژیم حرارتی بستگی دارد. میزان جوانه زدن در درجات حرارت 17 تا 19 درجه سانتی گراد که مناسب برای آن مرحله تلقی می شود، و به حداکثر میرسد. همین طور جوانه دادن تحت تاثیر مدت نور روزانه قرار می گیرد، روشنایی مناسب از 8 تا 16 ساعت در روز می باشد.
درجه حرارت لازم برای رشد و تکامل ۱۲-۹ درجه سانتیگراد و حداکثر ۳۷ درجه سانتیگراد و اپتیمم ۲۰-۱۵ درجه سانتیگراد می باشد. دمای مناسب برای محصول دهی مناسب بطور میانگین ۲۲-۱۸ درجه سانتیگراد و حداکثر ۳۵ درجه سانتیگراد می باشد.