عامل بيماری نوزما در زنبور عسل

انگلی است تک ياخته به نام نوزما آپيس که در داخل سلولهای جدار روده ميانی زنبورعسل رشدو تکثير کرده و آنها را به اسهال مبتلا میکند. اسپورهای نوزما به وسيله آب و موادغذايی وارد دستگاه گوارش زنبوران میشوند. اصولی را به منظور کاهش و جلوگيری از ظهور بيماری نوزما بايددر نظر گرفت، عبارتنداز:
 ١ــ در پاييز کندوها را با جمعيت زياد و ملکه جوان و بارور برای گذرانيدن زمستان آماده کرد.
 ٢ــ محل خشک و آفتابگيری را برای استقرار کندوها در زمستان انتخاب کرد که اين محل نبايد بادگير باشد.
 ٣ــکندوهارا برای زمستان گذرانی طوری آماده کردکه ضمن جريان هواو تهويه کافی درکندو رطوبت در آنها جمع نشود.
 ٤ــ به اندازه کافی گرده و عسل برای زنبوران در کندو گذاشته (١٥ــ١٢ کيلوگرم برای هر کندو) و در صورت کمبودعسل در کندوها، در پاييز بايد زنبوران به اندازه کافی تغذيه شوند.
 ٥ــ قابهای آلوده را که منبع آلودگی و انتشار مجدد بيماری در بين کندوهای سالم است، در صورت ضدعفونی با بخار اسيد استيک دوباره میتوان استفاده کرد.

با کشتیار بهتر بپروریم: کرم مومخوار کندوی عسل

بخار اسيد استيک اسپورهای نوزما را از بين برده ولی به گرده و عسل موجود در قاب ها صدمه ای وارد نمی آورد، برای تهيه اسيد استيک ٨٠ ٪يک قسمت آب را با چهار قسمت اسيد استيک مخلوط و مورد استفاده قرار میدهند. برای ضدعفونی قابها، طبقات محتوی قاب را روی کندويی قرار داده و بين هر طبقه يک قطعه نمدو يا پنبه راکه دراسيداستيک خيس خورده، قرارمیدهند. درروی آخرين طبقه نيزيک قطعه نمديا پنبه خيسانيده شده در اسيد استيک بايد قرار داده شود، کندو و طبقات را در محلی سايه قرار داده و تمام منافذ من جمله دريچه پرواز کندو را مسدود میکنندو مدت يک هفته آن را به حال خود باقی گذاشته تا بخار اسيد استيک کليه اسپورهای نوزما را از بين ببرد. در موقع کار با اسيد استيک بايد دقت شود که اسيدبه صورت و چشمها پاشيده نشودودر صورت تماس دست يا بدن آن را با آب شست تا ايجاد سوختگی نکند. پس از اتمام کار و قبل از استفاده مجدد از قابها بايد به مدت ٤٨ ساعت آنها را تهويه کرد و برای تهويه قابها کافی است که نمد يا پنبه خيس شده در اسيد استيک را از بين طبقات برداشته و دريچه کندو را باز و در آن را برداشت.
 ٦ــ چون اطراف کندوها آلوده میشوند، خاک اطراف کندوها را بايد با نفت مخلوط  و زير و رو کرد تا اسپورهای موجود در خاک از بين بروند.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری