شرایط آب و هوایی- جوانه‌زدن و گل دادن

مراحل مهم فنولوژي درختان مركبات در طول دوره رشد فعال

- جوانه‌زدن و شكفتن جوانه‌ها
در مناظق معتدله درختان مركبات در طول دوره رشد فعال معمولاً 3 بار (آخر زمستان و پايان فصل خواب، اوايل تابستان و شروع خواب زمستانه) جوانه‌زده و جوانه‌هاي آن شكفته مي‌شوند.
 زمان جوانه‌زني از سالي به سالي ديگر بسته به شرايط اقليمي، واريته‌هاي تحت كشت و عمليات زراعي متفاوت مي‌باشد.
جوانه‌زني بهاره در دماي بالاي 13 درجه سانتي‌گراد شروع مي‌شود. دماي مناسب براي اين مرحله 20-18 درجه سانتي‌گراد مي‌باشد.

- گل دادن

درختان مركبات به طور تقريباً دائمي (با دوره‌هاي انقطاع كوتاه) در تمام دوره رشد سالانه، گل مي‌دهند. در يك اقليم با فصل سرد طولاني (دماي كمتر از10 درجه سانتي‌گراد)، اين مرحله براي درختان پرتقال يك دوره 6-5 هفته‌اي در فصل بهار مي‌باشد.