نقش ازت در گیاه کلزا

ازت به مقدار زیاد در بافت گیاه مورد نیاز میباشد، این عنصر درترکیبات و اجزای اصلی و تعیین کننده گیاه که شامل پروتئین ها،آمینواسیدها، نوکلئوتیدها، اسیدهای نوکلئیک و کلروفیل است، وجود دارد؛ عملکرد 2000 کیلوگرم در هکتار مزرعه کلزا، در حدود 124 کیلوگرم ازت در پروتئین تولید شده، دارد. سطوح ازت در بافت در زمانی که گیاه سالم در مرحله گلدهی است، در حدود 5/2 تا 0/4 درصد است. در زیر سطح 0/2 درصد کمبود ازت و در بالای سطح 0/5 درصد، ازت اضافی قابل ملاحظه است. سلامتی گیاهان کلزا از روی رنگ سبز تیره آن ها که نشان دهنده ازت کافی در گیاه می باشد، تشخیص داده می شود. اولین علامت کمبود ازت در گیاه، سبز روشن شدن برگ ها و ساقه است. ازت در داخل گیاه قدرت حرکت داشته و از برگ های مسن تر به برگ های جوان تر و ساقه ها انتقال می یابد.بنابراین برگ های مسن اولین علائم کمبود را نشان می دهند. برگ هایی که سبز ـ زرد شده اند، یک حالت رنگ پریدگی و ارغوانی از خود بروز می دهند. برگ های مسن تر نیزنکروزه می شوند. در شرایط کمبود ازت رشد گیاهان کند می شود، ساقه ها کوتاه و نازک شده، برگ ها کوچک و تعداد شاخه ها کم می شود؛ همچنین سایبان گیاهی باقیمانده کم شده و کم پشت می شود، به علاوه زمان گلدهی محدود گشته و تعداد غلاف ها کاهش می یابد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: آماده سازی زمین جهت کشت کلزا


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا