آفت محصول گیلاس - شته

شته:                     
حشرات كوچك به رنگ سبز و سياه هستند كه عموماً در پشت برگ تجمع كرده و از شيره گياهي استفاده نموده و سبب پيچ خوردگي برگ و سرشاخه ها٬ ضعف عمومي٬ ريزش شكوفه و ميوههاي تازه و انتقال بيماري هاي ويروسي ميشوند. در تراكم كم آسيب آنچناني ايجاد نمي كنند اما در صورت طغيان حتما بايد با آن مبارزه كرد
مبارزه:
1.غير شيميايي:
الف: فيزيكي
ب. مبارزه بيولوژيك (حشرات شكارچي كه آفات را مي خورند مثل كفشدوزك)
2. شيميايي:

استفاده از يكي از شته كش اختصاصي زير توصيه مي شود
پي متروزين(چس) به نسبت 5/0-75/0 كيلوگرم در 1000 ليتر آب
پريمور(پريكارب) به نسبت 5/0 كيلو گرم  در 1000 ليتر آب
شته كشها را هيچگاه با روغن به صورت تركيبي استفاده نكنيد