جدیدترین توصیه های فنی آلو


آخرین توصیه های کاشت، داشت و برداشت آلو بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/10/21

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• تغذیه بهینه گیاهی در باغات میوه با استفاده از انجام آزمون خاک

• بیل کاری پای درختان میوه در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی

• جمع آوری و از بین بردن شاخه های آلوده (به قارچ،کنه و سایر بیماری ها) و بقایای گیاهی از سطح باغات.

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• انجام محلول پاشی و سم پاشی درختان میوه درساعات آرام روز

• عدم انجام هرگونه هرس درختان میوه