جدیدترین توصیه های فنی آلو


آخرین توصیه های کاشت، داشت و برداشت آلو بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/06/31

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• پایش ومبارزه با آفت زنجره مو در تاکستان ها وقطع شاخه های آلوده به تخم آفت ومعدوم کردن آنها