معرفی گونه ها و واریته های بادام سازگار با شرایط منطقه

ارقام بادام را از نظر عادت رشد و عادت گل دهی، زمان گل دهی، زمان برداشت و محصول دهی و حساسیت به آفات و امراض طبقه بندی می کنند. یکی از عوامل محدود کننده ی کشت بادام وقوع سرماهای دیررس بهاره است که سبب صدمه به گل ها یا میوه های جوان شده و محصول را نابود می نماید . بنابراین در انتخاب رقم مناسب بادام برای هر منطقه یکی از عوامل مهم که بایستی مورد توجه قرار گیرد زمان گل دهی در بهار می باشد. تولید بادام در شهرستان سامان نیز همواره تحت تاثیر خسارات ناشی از سرمای دیررس بهاره قرار می گیرد. 

با کشتیار بهتر بکاریم: بیماری ها و آفات بادام (بیماری غربالی)

در ایران سرماهای دیررس بهاره به محصول بادام خسارت وارد می کند . در این راستا در جهت شناسایی و معرفی ارقام دیر گل بادام تحقیقاتی در نقاط مختلف ایران صورت گرفته است. در نتیجه ارقام از نظر زمان گل دهی به چهار گروه خیلی دیر گل (شاهرود، ۱۶، ۸ و ۷) ، دیر گل (شاهرود ۱۲، ۱۸، ۱۵ و ۶)، متوسط گل ( شاهرود ۱۷ و ۲۱) و ارقام زود گل (رقم منقا و نجف آباد) تقسیم شده اند، به طوریکه ارقام خیلی دیر گل با ارقام زود گل از ۲۱ تا ۳۰ روز در شروع ظهور گل اختلاف دارند.
از نظر میزان عملکرد میوه با پوست چوبی رقم شاهرود ۱۲ با ۳۶۰۰ کیلوگرم در هکتار و از نظر میانگین عملکرد مغز میوه و کیفیت آن رقم شاهرود ۱۸ با ۱۶۷۵ کیلوگرم در هکتار نسبت به سایر ارقام برتری داشته اند .

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری