جدیدترین توصیه های فنی ذرت علوفه ای


آخرین توصیه های ذرت علوفه ای بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/05/24

• استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

• برداشت (چاپر) ذرت علوفه ای بهاره