مراحل فنولوژیکی محصول و مشخصه های بیومتریک هر مرحله زیتون

مراحل فنولوژیکی محصول و مشخصه های بیومتریک هر مرحله به شرح ذیل می باشد.
زمستان
شامل: زمستان گذرانی مگس زیتون،هرس سرشاخه ها ی خشک وآلوده،آغاز فعالیت رویش درخت،هرس میوه دهی
- دی : با شروع استراحت درختان زیتون درفصل زمستان، آفت مگس زیتون وارد فاز زمستان گذرانی شده که برای کاهش جمعیت آن شخم پای درختان، هرس سرشاخه های خشک و آلوده در این ماه الزامی می باشد. از اقدامات دیگر در این ماه بازجوان سازی درختان قدیمی، اصلاح تشتکهای قدیمی و جویهای رابط است، که برای انجام تمامی این عملیات وجود روزهای آفتابی الزامی می باشد. ضمناً درصورت کاهش بارندگی، انجام آبیاری زمستانه ضروری است.
- بهمن: در دهه سوم این ماه درخت زیتون از استراحت زمستانه خارج می شود و فعالیت رویشی خود را آغاز میکند (رسیدن دمای اعماق خاک مجاور ریشه درخت زیتون به 7 درجه سانتیگراد)، لذا هرس میوه دهی و شروع کود دهی با استفاده از سیستم قطره ای با فاصله 15 روز با وجود هوای آفتابی از اقداماتی است که باغداران می بایست انجام دهند. همچنین در روزهای که احتمال ریزش برف وجود دارد از هرس نهال های جوان جداً خود داری گردد.
-  اسفند: دهه سوم فصل زمستان در مناطق گرمترجهت مبارزه با آفت پسیل، ادامه هرس میوه، کاشت نهال و هرس تک پایه در نهال های جوان، تغذیه باغ  (قسط اول کود نیتراته)، یک مرحله محلول پاشی با عناصر ماکرو و میکرو، روغن پاشی علیه آفت پسیل و شپشک زیتون، اصلاح جوی های رابط و تشتک های آبیاری جزء فعالیتهایی است که  نیاز به روزهای آفتابی دارد.

- بهار
شامل: رشد رویشی شاخه بارده ،ظهور جوانه گلها،مبارزه با آفت مگس زیتون ،باز شدن جوان گل، گلدهی کامل، به همراه  تلقیح گلها و تشکیل میوه، کشت نهال های گلدانی
- فروردین: دراین ماه بارندگی و عدم وقوع سرمای بهاره  برای رشد رویشی شاخه بارده سال آینده و آسیب ندیدن این شاخهها و جوانه گلهایی که ظهور کرده اند بسیار الزامی است. البته در این ماه برای مبارزه با مگس زیتون بویژه در ساعات خنک روز وکود دهی ازته به هوای  صاف وآفتابی مورد نیاز می باشد.
- اردیبهشت : در این ماه فرایند مهم باز شدن جوانه گل و در ادامه روند گلدهی کامل، به همراه  تلقیح گلها و تشکیل میوه را داشته که نیاز به هوای صاف (آفتابی) با وزش باد ملایم می باشد. به منظور حذف پاجوشها و تنه جوشها در مراحل اولیه رشد، دفع علفهای هرز محدوده تاج درخت و شروع پیوند  آفتابی بودن هوا  یک نیاز اساسی می باشد. همچنین در سالهای که افزایش دما به حدی است که موجب فعالیت زود هنگام مگس زیتون میگردد نصب کارت زرد در مناطقی که با طغیان جمعیت آفت مگس زیتون روبرو است توصیه میشود. بارندگی در دهه سوم این ماه برای رشد اولیه میوههای تشکیل شده، مناسب به نظرمیرسد .   
- خرداد : نصب تله های فرمونی آفت مگس زیتون، محلول پاشی عناصر ماکرو و میکرو در دهه اول، دفع علفهای هرز بین ردیف، ادامه پیوند درختان برای تغییر رقم و مهمتر از همه ادامه رشد میوه زیتون از مواردی است که هوای آفتابی و آرام کمک شایانی به انجام این فرایندها مینماید. همچنین در مواقع وزش باد گرم و افزایش نسبی دمای هوا، آبیاری باغات زیتون ضروری بوده و کشت نهال های گلدانی زیتون در صورت مهیا بودن شرایط آبیاری توصیه می گردد. مهمترین مرحله ریزش میوهها در نیمه اول خرداد اتفاق میافتد، لذا دقت در آبیاری و تغذیه درختان زیتون بسیارضروری میباشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: اجراء عملیات کشاورزی درفصل بهار برای محصول زیتون

-    تابستان
شامل: سخت شدن هسته زیتون،کند شدن رشد میوه، گلانگیزی، سنتز روغن در ارقام زود رس، کنترل آفت مگس زیتون، شروع سنتز روغن در ارقام میان رس و دیررس، تشکیل اندام-هایگل و بزرگ شدن سریع میوه، برداشت رقم زودرس ماری
- تیر: با توجه سخت شدن هسته زیتون،کند شدن رشد میوه و کمآبیاری در دهه اول ، بارندگی خوب همزمان با شروع گلانگیزی، سنتز روغن در ارقام زود رس و کوددهی سرک با کود ازته در دهه دوم مناسب می باشد، اما از دهه سوم به بعد به منظور کاهش جمعیت آفت مگس زیتون و حذف مرحله دوم پاجوشها و تنه جوشها به روزهای آفتابی و گرم نیاز می باشد.  با توجه به مساعد شدن شرایط جوی نسبت به نصب انواع تله های جذب کننده توصیه می شود.
- مرداد : به منظور کنترل آفت مگس زیتون و جلوگیری از طغیان آن و شروع سنتز روغن در ارقام میان رس و دیررس ادامه روند هوای آفتابی  و گرم ضروری است. همچنین در این ماه اصلاح تشتکهای آبیاری و جویهای رابط در آبیاری سنتی نیاز به روزهای آفتابی دارد. با توجه به مساعد شدن شرایط جوی نسبت به نصب انواع تله های جذب کننده اقدام گردد.
- شهریور : برای تخصصی شدن سلول های مریستمی برای تشکیل اندام های گل و بزرگ شدن سریع میوه، وجود آب کافی در پای درختان و ریزشهای جوی در دهه اول مفید بوده و برای رسیدگی و برداشت رقم زودرس ماری، و محلول پاشی هوای آفتابی مورد نیاز است. از آبیاری بیش از حد درختان و جمع آوری آب در تشتک ها در سیستم آبیاری سنتی به دلیل کمک به بالا رفتن رطوبت نسبی و کاهش دما تاثیر آن بر افزایش فعالیت مگس زیتون جدا خودداری نمایند. با توجه به مساعد شدن شرایط جوی نسبت به نصب انواع تله های جذب کننده اقدام گردد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: اجراء عملیات کشاورزی درفصل تابستان برای محصول زیتون

- پائیز
شامل: رسیدگی ارقام دو منظوره وکنسروی و برداشت آنها، جمع آوری میوه های پای درخت و جداسازی میوه های خسارت دیده، ادامه سنتز روغن در ارقام روغنی، رسیدگی و برداشت ارقام روغنی
 - مهر: با توجه به رسیدگی ارقام دو منظوره وکنسروی و برداشت آنها وهمچنین نصب تله های جلب کننده آفت مگس زیتون آسمانی آفتابی و آرام لازم  است. ضمناً اقدام به جمع آوری میوه های پای درخت و جداسازی میوه های خسارت دیده قبل از فرآوری محصول ضروری است. بارندگی در نیمه دوم این ماه برای ادامه سنتز روغن در ارقام روغنی مفید خواهد بود.
-آبان:  به دلیل رسیدگی و برداشت ارقام روغنی، برداشت نمونه خاک و هرس اولیه در ارقام کنسروی برداشت شده نیاز به هوای آفتابی می باشد. بارندگی در نیمه دوم این ماه برای حفظ ذخیره آب خاک نیز مهم است.
-آذر: در این ماه عموماً برداشت محصول، انجام هرس اولیه در ارقام روغنی و برداشت نمونه خاک، شخم پائیزه وعملیات کود دهی (چالکود)، از عملیات کشاورزی قابل اجراء برای ارقام زیتون بوده که نیاز به هوای آفتابی دارند. بارندگی در نیمه دوم این ماه برای حفظ ذخیره آب خاک نیز مهم می باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: اجراء عملیات کشاورزی درفصل پاییز برای محصول زیتون

 

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زیتون