کوددهی و تغذيه زعفران

 

ازت:

تحقيقات نشان داده است كه عملكرد زعفران با ازت آمونياكي (NH4+) همبستگي منفي و با ازت نيتراتي(NO3-) همبستگي مثبتي دارد.

ازت علاوه بر شركت در ساختمان پروتئين ها بخشي از كلروفيل را نيز تشكيل مي دهد. بنابراين انتظار اين است كه كمبود ازت سبب زرد شدن برگهاي زعفران و در نهايت باعث كاهش عملكرد گياه شود.

از طرفي به دليل حلاليت بالاي ازت در آب و حركت اين عنصر بصورت جريان توده اي مي توان انتظار داشت كه كمبود آب بخصوص در سالهاي خشكسالي سبب بروز علائم كمبود و كاهش عملكرد زعفران گردد.

كودهاي ازته:

زارعين بر اساس عرف ميزان 100 كيلوگرم كود اوره در هكتار در وجين اول زعفران به مزارعشان اضافه مي كنند. هرچند ميزان مصرف تمامي كودها از جمله كودهاي ازته بايستي بر اساس آزمون خاك صورت گيرد ولي تحقيقات نشان داده است كه مصرف 100 كيلوگرم در هكتار اوره پس از زاچ آب يعني پس از جمع آوري گل بيشترين تأثير را در عملكرد زعفران داشته و مصرف بيش از 100 كيلو گرم در هكتار سبب كاهش محصول خواهد شد. البته در ايران كشاورزان بسته به جنس زمين از 20 تا 80 تن كود گاوي در هكتار نيز استفاده مي كنند هرچند بررسي ها نشان داده است كه مصرف ساليانه بيش از 25 تن كود گاوي در هكتار تأثيري بر عملكرد نخواهد داشت.

زيادي (مسموميت) ازت:

      برگ ها به رنگ سبز درآمده و رشد رويشي برگها افزايش پيدا مي كند علاوه بر كاهش عملكرد برداشت گل نيز با مشكل مواجه خواهد شد.

فسفر:

فسفر يكي از عناصر ضروري براي رشد و نمو گياه است. مهمترين نقش فسفر در گياه شركت در فرآيندهاي انتقال انرژي مي باشد. كمبود فسفر سرعت رشد و نمو را كند كرده و از ميزان عملكرد مي كاهد. در تعدادي از گياهان افزودن كودهاي فسفاته باعث افزايش ميزان تحمل به سرماي زمستانه مي شود.ميزان مصرف كودهاي فسفاته كشاورزان در روستاهاي شهرهاي قائن و بيرجند بطور متوسط 100كيلو گرم فسفات آمونيوم در هكتار در زمان رنده زدن (سله شكني قبل از گل) مصرف مي كنند.

تشكيل آنتوسيامين (رنگ ارغواني) يكي از علائم شاخص كمبود فسفر اگر گياهان به شمار مي آيد. از طرفي ارتباط آنتاگونيست فسفر با بسياري از عناصر ميكرو در گياهان مشخص شده است لذا انتظار اين است كه زيادي مصرف كودهاي فسفاته از طريق ممانعت جذب عناصر ميكرو توسط زعفران نيز بر ميزان عملكرد اثرات منفي داشته باشد.

بنظر مي رسد با توجه به اينكه كود فسفات معمولي عليرغم اينكه درصد فسفر پائين دارد ولي چون داراي مقداري گوگرد است استفاده از آن در مزارع زعفران در ارجحيت داشته باشد.

پتاسيم:

     پتاسيم مانند ازت و فسفر جزء عناصر پر مصرف براي گياه مي باشد. اگرچه پتاسيم فراوانترين عنصر غذايي در 15 سانتي متري بخش رويين خاك است ولي اين شرايط لزوماً بدان معنا نيست كه پتاسيم قابل دسترس ترين عنصر براي گياه است زيرا مقدار پتاسيم قابل دسترس براي گياه به ميزان پتاسيم موجود در بخش قابل دسترس بستگي دارد.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زعفران