کندوی جعبه ای (مدرن) زنبور عسل

ساختمان کندوی جعبه ای طوری است که زنبوردار به راحتی قادر به بازديد کندو است. شانها در اين نوع کندوها متحرک بوده و می توان با قرار دادن پايه مومی بر روی قاب و يا با استخراج عسل از قاب به وسيله اکستراکتور و برگشت آنها به کندو، راندمان کار زنبوران را افزايش داد.
محسنات کندوی جعبه ای
١ــ بازديدداخل کندو امکان پذير است.
٢ــ برداشت عسل آسان است.
٣ــ با برداشت شان تخم و يا قاب عسل از کندوی قوی و سالم می توان کندوهای ضعيف و کم غذا را تقويت کرد.
٤ــ امکان تعويض ويا پرورش ملکه و جلوگيری ازبچه کندوی طبيعی ً خصوصا ازنظربيماریها و آفات قابل کنترل است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: لوازم مورد استفاده درزنبورداری


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری