پنج شنبه، 14 مرداد 1400

کندوی جعبه ای (مدرن) زنبور عسل

ساختمان کندوی جعبه ای طوری است که زنبوردار به راحتی قادر به بازديد کندو است. شانها در اين نوع کندوها متحرک بوده و می توان با قرار دادن پايه مومی بر روی قاب و يا با استخراج عسل از قاب به وسيله اکستراکتور و برگشت آنها به کندو، راندمان کار زنبوران را افزايش داد.
محسنات کندوی جعبه ای
١ــ بازديدداخل کندو امکان پذير است.
٢ــ برداشت عسل آسان است.
٣ــ با برداشت شان تخم و يا قاب عسل از کندوی قوی و سالم می توان کندوهای ضعيف و کم غذا را تقويت کرد.
٤ــ امکان تعويض ويا پرورش ملکه و جلوگيری ازبچه کندوی طبيعی ً خصوصا ازنظربيماریها و آفات قابل کنترل است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: لوازم مورد استفاده درزنبورداری


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری